-Darbuotojai-

 Įstaigoje dirba 15 pedagogų, jų išsilavinimas ir kvalifikacija leidžia užtikrinti institucijos uždavinių įgyvendinimą, tenkinti vaikų ugdymo(si) poreikius. 

Lopšelio-darželio-Drevinukas-darbuotojų-sąrašas nuo 2020 m. rugsėjo