+37052330435 EnglishLithuanianPolishRussianUkrainian
-SAVIVALDA-

Lopšelyje-darželyje veikia šios savivaldos institucijos:  

 

 ĮSTAIGOS TARYBA

Aukščiausia lopšelio-darželio savivaldos institucija, telkianti lopšelio-darželio tėvus (globėjus), mokytojus, vietos bendruomenę demokratiniam lopšelio-darželio valdymui, veiklos sričių klausimams aptarti, kolegialiai nagrinėti ir spręsti aktualius lopšelio-darželio klausimus.

Tarybą sudaro 9 nariai, renkami trejiems metams: 4 nariai atstovauja tėvams (globėjams), 4 nariai – pedagogams ir 1 narys – vietos bendruomenei.

Darželio Tarybos sudėtį tvirtina darželio direktorius.

Įstaigos tarybos nuostatai

 

 

PEDAGOGŲ TARYBA

Nuolat veikianti lopšelio-darželio savivaldos institucija pedagogų profesiniams ir bendriesiems ugdymo klausimams spręsti. Ją sudaro lopšelio-darželio direktorius, visi lopšelyje-darželyje dirbantys pedagogai, sveikatos priežiūros specialistai, švietimo pagalbą teikiantys specialistai, kiti tiesiogiai ugdymo procese dalyvaujantys asmenys.

 

Lopšelyje-darželyje veikia vaikų grupių tėvų (globėjų) komitetai:

  • padeda spręsti grupės veiklos ir vaikų ugdymo klausimus;
  • aptaria su grupės pedagogu vaikų saugumo, maitinimo, informacijos apie vaikus gavimo klausimus;
  • padeda organizuoti grupės renginius, išvykas, kurti edukacinę aplinką;
  • teikia siūlymus lopšelio-darželio tarybai ir direktoriui;
  • sprendžia kitus su jų veikla susijusius klausimus.