-SAVIVALDA-

Lopšelyje-darželyje veikia šios savivaldos institucijos:  

 

 ĮSTAIGOS TARYBA

Aukščiausia lopšelio-darželio savivaldos institucija, telkianti lopšelio-darželio tėvus (globėjus), mokytojus, vietos bendruomenę demokratiniam lopšelio-darželio valdymui, veiklos sričių klausimams aptarti, kolegialiai nagrinėti ir spręsti aktualius lopšelio-darželio klausimus.

Įstaigos tarybos nuostatai

 

                    2020-2021 m. m. 

Pirmininkė – Danutė Jankauskienė, logopedė

Sekretorius – Virginija Kranauskienė, l. e. p. direktoriaus pavaduotoja ugdymui/meninio ugdymo mokytoja

Nariai:

 • Džiuljeta Gineitienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja
 • Laimutė Sliunkova, ikimokyklinio ugdymo mokytoja
 • Laimutis Benediktas Marma, direktoriaus pavaduotojas ūkiui
 • Antanas Lenkutis, vaikų tėvų atstovas
 • Irena Ilgūnė, vaikų tėvų atstovas
 • Irina Pavlovskaja-Bryzgalova, vaikų tėvų atstovas
 • Sandra Žymančė, vaikų tėvų atstovas

 

PEDAGOGŲ TARYBA

Nuolat veikianti lopšelio-darželio savivaldos institucija pedagogų profesiniams ir bendriesiems ugdymo klausimams spręsti. Ją sudaro lopšelio-darželio direktorius, visi lopšelyje-darželyje dirbantys pedagogai, sveikatos priežiūros specialistai, švietimo pagalbą teikiantys specialistai, kiti tiesiogiai ugdymo procese dalyvaujantys asmenys.

 

Lopšelyje-darželyje veikia vaikų grupių tėvų (globėjų) komitetai:

 • padeda spręsti grupės veiklos ir vaikų ugdymo klausimus;
 • aptaria su grupės pedagogu vaikų saugumo, maitinimo, informacijos apie vaikus gavimo klausimus;
 • padeda organizuoti grupės renginius, išvykas, kurti edukacinę aplinką;
 • teikia siūlymus lopšelio-darželio tarybai ir direktoriui;
 • sprendžia kitus su jų veikla susijusius klausimus.