-Priešmokyklinė „Bitučių“ grupė-

„Bitučių“ grupę lanko 6 – 7 m.  priešmokyklinio amžiaus vaikai.

Grupės pedagogai: priešmokyklinio ugdymo mokytoja Jolanta Žukauskienė ir ikimokyklinio ugdymo mokytoja Sigita Šimkuvienė. Mokytojos padėjėja: Marytė Franckevičienė.

  „Bitučių“ grupėje įgyvendinamos  lopšelio-darželio ikimokyklinio ugdymo,  priešmokyklinio ugdymo programos ir  sveikatos stiprinimo programa „Drevinuko kelionė į sveikuolių šalį“.

Vykdoma tarptautinė prevencinė  ,,Zipio draugai‘‘ programa. Programa padeda vaikams įveikti kasdienius sunkumus, ieškoti būdų susidoroti su sunkiais jausmais, įtvirtina vaiko gebėjimą naudotis parama ir ją teikti. Vaikai skatinami aiškintis, mąstyti ir ieškoti gerų išeičių patys.

Grupės darbo laikas: 7.00-18.00 val.

 

2021 m. rugsėjis

 

Bendroji priešmokyklinio ugdymo ir ugdymosi programa

  Ši programa skirta priešmokyklinio ugdymo pedagogams taip pat  tėvams (globėjams), ikimokyklinių įstaigų, bendrojo lavinimo mokyklų vadovams, šeimos konsultantams, socialiniams, specialiesiems pedagogams, pradinių klasių mokytojams, vaikų teisių apsaugos tarnybų darbuotojams. Ji padės geriau suprasti priešmokyklinio amžiaus vaiko ugdymosi reikmes, pagalbos teikimo būdus, leis kurti kokybiško ugdymo(si) sąlygas. Priešmokykliniu ugdymu siekiama sudaryti sąlygas vaiko socializacijai, fizinių, psichinių ir dvasinių galių harmoningam skleidimuisi, palengvinti jam pereiti prie sistemingo ugdymosi mokykloje.

https://www.ikimokyklinis.lt/index.php/biblioteka/vaiku-ugdymas/bendroji-priesmokyklinio-ugdymo-ir-ugdymosi-programa/12214

  Priešmokyklinukai ugdomi pasitelkiant OPA PA! – integruotas ugdymo(si) priemonių komplektas priešmokyklinukams, parengtas pagal naują Priešmokyklinio ugdymo programą. Šį komplektą jau spėjo įvertinti ne tik daugelis Lietuvos priešmokyklinio ugdymo pedagogų, tėvų ir vaikų, bet ir Europos mokomosios literatūros leidėjų grupė (EEPG) – OPA PA! apdovanotas sidabru Europos mokomosios literatūros leidėjų grupės (EEPG) apdovanojimuose BELMA 2015! 

Apie šį komplektą plačiau:

https://www.youtube.com/watch?v=_dmNn3wQkhQ

Tarptautinės programos „Zipio draugai“ tikslas – padėti 5–7 metų vaikams įgyti socialinių bei emocinių sunkumų įveikimo gebėjimų, siekiant geresnės vaikų emocinės savijautos. Programa „Zipio draugai“ moko vaikus, kaip įveikti kasdienius emocinius sunkumus: atstūmimą, vienatvę, patyčias ar priekabiavimą, sunkius pokyčius. Padeda suvokti ir skatina kalbėti apie savo jausmus, ieškoti būdų su tais jausmais susitvarkyti. Moko vaikus empatijos, susirasti draugų, kreiptis paramos ir ją priimti bei padėti aplinkiniams. Padeda ne tik nesileisti būti patyčių aukomis,  bet ir patiems netapti priekabiautojais.

https://www.vaikolabui.lt/zipio-draugai/

Susipažinimui: PRIEŠMOKYKLINĖS gr metinis planas 2021-2022

 

 

2021 m. balandis

 

2021 m. kovas

 

 

KAZIUKO MUGĖ. Jau antrą savaitę „Bitučių“ grupės vaikai kalba apie Kaziuko mugę, aptarėme, kad šiemet jos Vilniuje nebus ir vaikai pasiūlė, kad ją galima būtų  pasidaryti grupėje. Reikalas neplanuotas, bet labai smagus. Todėl ir nutarėme, kad pabandysime!!!! Prekyba vyko mainų būdu.

MUGĖ

Mes, mergaitės ir berniukai

Visi būsime Kaziukai.

Juk daržely greitai šventė,

Mugei mes jau pasirengę.

Pripiešėme daug saulyčių

Ir padarėm daug gėlyčių.

Karoliukų daug molinių

Ir žvėrelių popierinių.

Dar mes prikepėm sausainių

Ir aguoninių riestainių.

Jei į mugę paskubėsit

Paragaut ir jūs galėsit.

Nors mes Onos ir Jonukai,

Bet šiandieną mes – Kaziukai.

Todėl kviečiame visus

Čia į mugę, į svečius.

 

2021 m. vasaris

UGDOMOSIOS VEIKLOS SAVAITĖS PLANAS 2021-02 01-2021-02-05

 

2021 m. sausis

Šiais metais minint 30 metų Sausio 13 – ąjai „Bitučių“ grupės vaikai aplankė memorialą-obeliską-varpinę prie LRT, kuris turi simbolinę prasmę: varpas yra pirmoji žiniasklaidos priemonė, kuri pranešdavo apie kokią nors žinią, ar laimę, džiaugsmo ar nelaimės valandą. Šis paminklas ir varpinės garsas primins mums svarbią mūsų šalies istoriją. Turime nepamiršti, kodėl esame laisvi ir sakome „Ačiū už drąsą ir laisvę! „.

 

Tarptautinė žodžio „AČIŪ“ diena

Džiaugiamės žiema

2020 m. gruodis

 

 

2020 m. spalis – lapkritis

 

Visą dieną lig pat ryto, obuoliukai krito krito krito …. Taip, obuoliai krenta kaip lapai rudenį, tik ne taip tyliai ir ne taip lengvai. Tas bumsėjas labai smagus. Tai lyg rudenio laiškas – aš jau čia! Rudenėlio užburti vaikai piešė, lipdė, konstravo ir ragavo linksmuosius obuoliukus. Smagios vaikų ir tėvelių „Obuolių pasakaitės“ pavirto į bendrą knygelę, kuri džiugins visus. O kur dar nuostabūs obuolių pyragai…mmm 😊

 

2020 m.  rugsėjis

„Bitučių ruduo“

 

„BITUČIŲ“ GRUPĖJE VYKDOMOS UGDYMO PROGRAMOS:

 

Ikimokyklinio amžiaus vaikų pasiekimų aprašas tai gairės ikimokyklinio ugdymo pedagogams, kuriose pateikiama vaiko nuo gimimo iki šešerių metų įgyjamų vertybinių nuostatų bei esminių gebėjimų visuma ir jo ugdymosi pažangą nusakantys pasiekimų žingsniai. Tai siekiamybė, taikant aprašą vadovaujamasi nuostata, kad kiekvieno vaiko pažanga priklauso nuo jo gebėjimų (individualių galių). Vaikų ugdymosi pasiekimai – tai ugdymosi procese įgyti vaikų gebėjimai, žinios ir supratimas, nuostatos, apie kuriuos sprendžiame apie iš vaikų veiklos ir jos rezultatų.

Parengtas Švietimo ir mokslo ministerijos Švietimo aprūpinimo centrui įgyvendinant Europos Sąjungos struktūrinių fondų projektą „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo plėtra“ (projekto kodas Nr. VP1-2.3-ŠMM-03-V-02-001), kurį inicijavo Švietimo ir mokslo ministerijos Ikimokyklinio ir pradinio ugdymo skyrius

https://www.ikimokyklinis.lt/index.php/biblioteka/vaiku-ugdymas/ikimokyklinio-amziaus-vaiku-pasiekimu-aprasas/19440

 

  Penkiamečiai vaikai ugdomi pasitelkiant ikimokyklinio ugdymo(si) priemonių komplektą „OPA PA draugai PI KA!“, kuris sudarytas pagal Švietimo ir mokslo ministerijos Švietimo aprūpinimo centro parengtą ir išleistą Ikimokyklinio amžiaus vaikų pasiekimų aprašą (2014) ir Ikimokyklinio ugdymo metodines rekomendacijas (2015) parengė Šiaulių universiteto Edukologijos fakulteto dėstytoja, ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo specialistė praktikė dr. Ramunė Burškaitienė.

Šio komplekto tikslas – užtikrinti į vaiką orientuotą ugdymą, sudaryti sąlygas penkiamečiui patirti pažinimo džiaugsmą, išbandyti, kurti ir keisti jį supantį pasaulį.

Keliaudami su PI ir KA, penkiamečiai:

  • susipažins su juos supančiu pasauliu, jį tyrinės;
  • kurs taisykles ir jomis improvizuos;
  • patirs nuotykių ir išmoks išgirsti, susikaupti;
  • ugdys visas reikiamas kompetencijas.

Bendroji priešmokyklinio ugdymo ir ugdymosi programa

  Ši programa skirta priešmokyklinio ugdymo pedagogams taip pat  tėvams (globėjams), ikimokyklinių įstaigų, bendrojo lavinimo mokyklų vadovams, šeimos konsultantams, socialiniams, specialiesiems pedagogams, pradinių klasių mokytojams, vaikų teisių apsaugos tarnybų darbuotojams. Ji padės geriau suprasti priešmokyklinio amžiaus vaiko ugdymosi reikmes, pagalbos teikimo būdus, leis kurti kokybiško ugdymo(si) sąlygas. Priešmokykliniu ugdymu siekiama sudaryti sąlygas vaiko socializacijai, fizinių, psichinių ir dvasinių galių harmoningam skleidimuisi, palengvinti jam pereiti prie sistemingo ugdymosi mokykloje.

https://www.ikimokyklinis.lt/index.php/biblioteka/vaiku-ugdymas/bendroji-priesmokyklinio-ugdymo-ir-ugdymosi-programa/12214

  Priešmokyklinukai ugdomi pasitelkiant OPA PA! – integruotas ugdymo(si) priemonių komplektas priešmokyklinukams, parengtas pagal naują Priešmokyklinio ugdymo programą. Šį komplektą jau spėjo įvertinti ne tik daugelis Lietuvos priešmokyklinio ugdymo pedagogų, tėvų ir vaikų, bet ir Europos mokomosios literatūros leidėjų grupė (EEPG) – OPA PA! apdovanotas sidabru Europos mokomosios literatūros leidėjų grupės (EEPG) apdovanojimuose BELMA 2015! 

Apie šį komplektą plačiau:

https://www.youtube.com/watch?v=_dmNn3wQkhQ

Tarptautinės programos „Zipio draugai“ tikslas – padėti 5–7 metų vaikams įgyti socialinių bei emocinių sunkumų įveikimo gebėjimų, siekiant geresnės vaikų emocinės savijautos. Programa „Zipio draugai“ moko vaikus, kaip įveikti kasdienius emocinius sunkumus: atstūmimą, vienatvę, patyčias ar priekabiavimą, sunkius pokyčius. Padeda suvokti ir skatina kalbėti apie savo jausmus, ieškoti būdų su tais jausmais susitvarkyti. Moko vaikus empatijos, susirasti draugų, kreiptis paramos ir ją priimti bei padėti aplinkiniams. Padeda ne tik nesileisti būti patyčių aukomis,  bet ir patiems netapti priekabiautojais.

https://www.vaikolabui.lt/zipio-draugai/

 

PRIEŠMOKYKLINĖS (MIŠRIOS) „BITUČIŲ“ GRUPĖS 2020 – 2021 M.M. METINĖS VEIKLOS PLANAS PRIEŠMOKYKLINĖS gr programa 2020-2021

 

 

NUOTOLINIO UGDYMO (2020-03-13-2020-05-29) archyvas elektroninėje formoje.