+37052330435 EnglishLithuanianPolishRussianUkrainian
-Priešmokyklinė „Bitučių“ grupė-

„Bitučių“ grupę lanko 6 – 7 m.  priešmokyklinio amžiaus vaikai.

Grupės pedagogai: priešmokyklinio ugdymo mokytoja Jolanta Žukauskienė ir  priešmokyklinio ugdymo mokytoja Sigita Masiukienė.

Mokytojos padėjėja: Marytė Franckevičienė.

  „Bitučių” grupėje įgyvendinamos   priešmokyklinio ugdymo programa ir  sveikatos stiprinimo programa „Drevinuko kelionė į sveikuolių šalį”.

Vykdoma tarptautinė prevencinė  ,,Zipio draugai‘‘ programa. Programa padeda vaikams įveikti kasdienius sunkumus, ieškoti būdų susidoroti su sunkiais jausmais, įtvirtina vaiko gebėjimą naudotis parama ir ją teikti. Vaikai skatinami aiškintis, mąstyti ir ieškoti gerų išeičių patys.

Grupės darbo laikas: 7.09-18.00 val.

 

 

„BITUČIŲ” GRUPĖJE VYKDOMOS UGDYMO PROGRAMOS:

Bendroji priešmokyklinio ugdymo ir ugdymosi programa – apibrėžia priešmokyklinio ugdymo paskirtį, tikslą ir uždavinius, ugdomas kompetencijas, pasiekimų sritis, ugdymo(si) turinio gaires, pasiekimų lygių požymius ir vaikų pasiekimų vertinimą. 

Bendrųjų programų mokymo(si) turiniu ugdomos šios kompetencijos: komunikavimo, kultūrinė, kūrybiškumo, pažinimo, pilietiškumo, skaitmeninė ir socialinė, emocinė ir sveikos gyvensenos. Visos kompetencijos tarpusavyje susijusios, jos ugdomos integraliai. Jų ugdymo rezultatai nurodyti dalykų pasiekimų raidos aprašymuose.

Programoje išskirtos 6 ugdymosi sritys: gamtamokslinis ugdymas, kalbinis ugdymas, matematinis ugdymas, meninis ugdymas, visuomeninis ugdymas, sveikatos ir fizinis ugdymas. Visos ugdymosi sritys yra lygiavertės ir ugdomos integraliai su kompetencijomis.

Programa siekiama atliepti 5–6 metų vaikų interesus, puoselėti jų gerovę ir tenkinti kiekvieno vaiko individualius, savitus poreikius bei galimybes. Įgyvendinant programą svarbi vaikų žaidybinė, patyriminė veikla, atradimų džiaugsmo ir natūralaus smalsumo apie supantį pasaulį puoselėjimas, nes taip sudaromos sąlygos vaikams ugdytis programoje numatytas kompetencijas. 

  Ši programa skirta priešmokyklinio ugdymo pedagogams taip pat  tėvams (globėjams), ikimokyklinių įstaigų, bendrojo lavinimo mokyklų vadovams, šeimos konsultantams, socialiniams, specialiesiems pedagogams, pradinių klasių mokytojams, vaikų teisių apsaugos tarnybų darbuotojams. Ji padės geriau suprasti priešmokyklinio amžiaus vaiko ugdymosi reikmes, pagalbos teikimo būdus, leis kurti kokybiško ugdymo(si) sąlygas. Priešmokykliniu ugdymu siekiama sudaryti sąlygas vaiko socializacijai, fizinių, psichinių ir dvasinių galių harmoningam skleidimuisi, palengvinti jam pereiti prie sistemingo ugdymosi mokykloje.

Priešmokyklinio ugdymo programa (nuo 2022 09 01)

Priešmokyklinio ugdymo kompetencijų aprašas

PU-rekomendacija-mokyklai-priedas-1

  Priešmokyklinukai ugdomi pasitelkiant OPA PA! – integruotas ugdymo(si) priemonių komplektas priešmokyklinukams, parengtas pagal naują Priešmokyklinio ugdymo programą. Šį komplektą jau spėjo įvertinti ne tik daugelis Lietuvos priešmokyklinio ugdymo pedagogų, tėvų ir vaikų, bet ir Europos mokomosios literatūros leidėjų grupė (EEPG) – OPA PA! apdovanotas sidabru Europos mokomosios literatūros leidėjų grupės (EEPG) apdovanojimuose BELMA 2015! 

Apie šį komplektą plačiau:

https://www.youtube.com/watch?v=_dmNn3wQkhQ

Tarptautinės programos „Zipio draugai“ tikslas – padėti 5–7 metų vaikams įgyti socialinių bei emocinių sunkumų įveikimo gebėjimų, siekiant geresnės vaikų emocinės savijautos. Programa „Zipio draugai“ moko vaikus, kaip įveikti kasdienius emocinius sunkumus: atstūmimą, vienatvę, patyčias ar priekabiavimą, sunkius pokyčius. Padeda suvokti ir skatina kalbėti apie savo jausmus, ieškoti būdų su tais jausmais susitvarkyti. Moko vaikus empatijos, susirasti draugų, kreiptis paramos ir ją priimti bei padėti aplinkiniams. Padeda ne tik nesileisti būti patyčių aukomis,  bet ir patiems netapti priekabiautojais.

https://www.vaikolabui.lt/zipio-draugai/

 

Projektas „Aš saugus, kai žinau”

• PRIEŠGAISRINĖ SAUGA. Ugnis – draugas ir priešas? Kaip elgtis pastebėjus gaisrą? Gaisrų kilimo priežastys ir saugus elgesys su elektra ir elektros prietaisais. Į šiuos ir kitus klausimus vaikai sužinojo atsakymus ir ateityje tikrai stengsis būti atidūs ir saugiai elgsis, nesukeldami pavojaus sau ir aplinkiniams.

 

 

Vilniaus miesto visuomenės sveikatos biuro specialistės Laimutės pamokėlė apie erkes

 

 

Pamokėlė su Vilniaus miesto visuomenės sveikatos biuro specialiste Laimute

 

 

 

„Bitučių“ grupės vaikai dalyvavo išvykose, edukacinėse veiklose ir šventėse, kur stiprino savo pilietines galias, suprasdami savo svarbą visuomenėje, pažindami ir atrasdami, kokios yra valstybinės vertybės, kaip svarbu suvokti, kad esi svarbus savo šalies pilietis.

 

 

 

 

Sausio 13-oji – Laisvės gynėjų diena

Išvyka į „Kalėdinės Vilniaus pasakos“

Žiemos linksmybės

Smagi „Bitučių“ grupės kelionė į Geležinkelio muziejų ir pasivažinėjimas traukiniu

 

 

 

Ugdomosios veiklos  (2021-09-01-2022-08-31) archyvas elektroninėje formoje.

Ugdomosios veiklos  (2020-09-01-2021-08-31) archyvas elektroninėje formoje.

NUOTOLINIO UGDYMO (2020-03-13-2020-05-29) archyvas elektroninėje formoje.