(8 5) 233 0435 EnglishLithuanianPolishRussianUkrainian
-Priešmokyklinė „Bitučių“ grupė-

„Bitučių“ grupę lanko 6 – 7 m.  priešmokyklinio amžiaus vaikai.

Grupės pedagogai: priešmokyklinio ugdymo mokytoja Jolanta Žukauskienė ir  priešmokyklinio ugdymo mokytoja Sigita Masiukienė.

Mokytojos padėjėja: Marytė Franckevičienė.

  „Bitučių” grupėje įgyvendinamos   priešmokyklinio ugdymo programa ir  sveikatos stiprinimo programa „Drevinuko kelionė į sveikuolių šalį”.

Vykdoma tarptautinė prevencinė  ,,Zipio draugai‘‘ programa. Programa padeda vaikams įveikti kasdienius sunkumus, ieškoti būdų susidoroti su sunkiais jausmais, įtvirtina vaiko gebėjimą naudotis parama ir ją teikti. Vaikai skatinami aiškintis, mąstyti ir ieškoti gerų išeičių patys.

Grupės darbo laikas: 7.09-18.00 val.

 

 

„BITUČIŲ” GRUPĖJE VYKDOMOS UGDYMO PROGRAMOS:

Bendroji priešmokyklinio ugdymo ir ugdymosi programa

  Ši programa skirta priešmokyklinio ugdymo pedagogams taip pat  tėvams (globėjams), ikimokyklinių įstaigų, bendrojo lavinimo mokyklų vadovams, šeimos konsultantams, socialiniams, specialiesiems pedagogams, pradinių klasių mokytojams, vaikų teisių apsaugos tarnybų darbuotojams. Ji padės geriau suprasti priešmokyklinio amžiaus vaiko ugdymosi reikmes, pagalbos teikimo būdus, leis kurti kokybiško ugdymo(si) sąlygas. Priešmokykliniu ugdymu siekiama sudaryti sąlygas vaiko socializacijai, fizinių, psichinių ir dvasinių galių harmoningam skleidimuisi, palengvinti jam pereiti prie sistemingo ugdymosi mokykloje.

https://www.ikimokyklinis.lt/index.php/biblioteka/vaiku-ugdymas/bendroji-priesmokyklinio-ugdymo-ir-ugdymosi-programa/12214

  Priešmokyklinukai ugdomi pasitelkiant OPA PA! – integruotas ugdymo(si) priemonių komplektas priešmokyklinukams, parengtas pagal naują Priešmokyklinio ugdymo programą. Šį komplektą jau spėjo įvertinti ne tik daugelis Lietuvos priešmokyklinio ugdymo pedagogų, tėvų ir vaikų, bet ir Europos mokomosios literatūros leidėjų grupė (EEPG) – OPA PA! apdovanotas sidabru Europos mokomosios literatūros leidėjų grupės (EEPG) apdovanojimuose BELMA 2015! 

Apie šį komplektą plačiau:

https://www.youtube.com/watch?v=_dmNn3wQkhQ

Tarptautinės programos „Zipio draugai“ tikslas – padėti 5–7 metų vaikams įgyti socialinių bei emocinių sunkumų įveikimo gebėjimų, siekiant geresnės vaikų emocinės savijautos. Programa „Zipio draugai“ moko vaikus, kaip įveikti kasdienius emocinius sunkumus: atstūmimą, vienatvę, patyčias ar priekabiavimą, sunkius pokyčius. Padeda suvokti ir skatina kalbėti apie savo jausmus, ieškoti būdų su tais jausmais susitvarkyti. Moko vaikus empatijos, susirasti draugų, kreiptis paramos ir ją priimti bei padėti aplinkiniams. Padeda ne tik nesileisti būti patyčių aukomis,  bet ir patiems netapti priekabiautojais.

https://www.vaikolabui.lt/zipio-draugai/

Ikimokyklinio amžiaus vaikų pasiekimų aprašas tai gairės ikimokyklinio ugdymo pedagogams, kuriose pateikiama vaiko nuo gimimo iki šešerių metų įgyjamų vertybinių nuostatų bei esminių gebėjimų visuma ir jo ugdymosi pažangą nusakantys pasiekimų žingsniai. Tai siekiamybė, taikant aprašą vadovaujamasi nuostata, kad kiekvieno vaiko pažanga priklauso nuo jo gebėjimų (individualių galių). Vaikų ugdymosi pasiekimai – tai ugdymosi procese įgyti vaikų gebėjimai, žinios ir supratimas, nuostatos, apie kuriuos sprendžiame apie iš vaikų veiklos ir jos rezultatų.

Parengtas Švietimo ir mokslo ministerijos Švietimo aprūpinimo centrui įgyvendinant Europos Sąjungos struktūrinių fondų projektą „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo plėtra“ (projekto kodas Nr. VP1-2.3-ŠMM-03-V-02-001), kurį inicijavo Švietimo ir mokslo ministerijos Ikimokyklinio ir pradinio ugdymo skyrius

https://www.ikimokyklinis.lt/index.php/biblioteka/vaiku-ugdymas/ikimokyklinio-amziaus-vaiku-pasiekimu-aprasas/19440

 

 

Vilniaus miesto visuomenės sveikatos biuro specialistės Laimutės pamokėlė apie erkes

 

 

Pamokėlė su Vilniaus miesto visuomenės sveikatos biuro specialiste Laimute

 

 

 

„Bitučių“ grupės vaikai dalyvavo išvykose, edukacinėse veiklose ir šventėse, kur stiprino savo pilietines galias, suprasdami savo svarbą visuomenėje, pažindami ir atrasdami, kokios yra valstybinės vertybės, kaip svarbu suvokti, kad esi svarbus savo šalies pilietis.

 

 

 

 

Sausio 13-oji – Laisvės gynėjų diena

Išvyka į „Kalėdinės Vilniaus pasakos“

Žiemos linksmybės

Smagi „Bitučių“ grupės kelionė į Geležinkelio muziejų ir pasivažinėjimas traukiniu

 

 

 

Ugdomosios veiklos  (2021-09-01-2022-08-31) archyvas elektroninėje formoje.

Ugdomosios veiklos  (2020-09-01-2021-08-31) archyvas elektroninėje formoje.

NUOTOLINIO UGDYMO (2020-03-13-2020-05-29) archyvas elektroninėje formoje.